Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Triple-Helix-grupper

3H-grupper (Triple-Helix-grupper) är benämningen på de kluster som Triple F i första hand kommer att använda som referensgrupper för att identifiera utmaningar och behov hos näringslivets och samhällets aktörer. Samtliga är etablerade, fungerande kunskapsnoder med expertis inom specifika områden bestående av representanter från näringsliv, samhällsaktörer och akademi, men som kan komma att avvecklas och uppstå behovsstyrt under programmets livstid.

Nedan presenteras en lista på de 3H-grupper vi för tillfället har kontakt med. Programledningen har en ansvarig kontaktperson för dessa grupper och konsortiets medlemmar finns på något sätt representerade i en eller flera av grupperna. Kontaktansvarig från Triple F programledning anges inom parentes.

Representerar du en 3H-grupp som inte nämns nedan som har betydelse för Triple F? Kontakta oss

Vill du vara med i en 3H-grupp? Vissa av grupperna är slutna grupper som kräver ett medlemskap, andra är öppna. För mer information om respektive grupp, se respektive hemsida eller kontakta personen inom parentes.

 • Regeringens Godstransportråd - (Inge Vierth)
 • CLOSER High Capacity Transport - Ett etablerat FoI-program med fokus på att möjliggöra ett transportsystem för längre och tyngre fordon.  (Patrik Klintbom)
 • CLOSER Urban Mobility - En svensk kompetensnod för samverkan och projekt med fokus på urbana godstransporter. Här ingår städer (Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Örebro, Jönköping), akademi och näringsliv.   (Maria Oscott)
 • CLOSER Digitaliserad & Uppkopplad logistik - En nystartad triple-helix-gruppering inom CLOSER med fokus på frågor, utmaningar och nya möjligheter kopplat till uppkoppling och digitalisering av godstransportsektorn.  (Patrik Klintbom)
 • CLOSER Energiförsörjning & logistik - Denna gruppering är under uppstart inom CLOSER tack vare ett mycket stort intresse hos näringsliv och samhällsaktörer. Nätverket fokuserar på utmaningar för en hållbar energiförsörjning och ökad energieffektivitet i godstransportsektorn genom samverkan mellan svenska myndigheter, andra samhällsaktörer samt stora fordons-, energi-, och transportföretag som också verkar på en internationell marknad.  (Patrik Klintbom)
 • Lighthouse - Lighthouse programkommitté fungerar som en 3H-grupp inom konsortiet med speciell kompetens kring sjöfartsfrågor. Lighthouse är en samverkansplattform för den maritima sektorn med syfte att initiera och stödja forskningssamarbete. Lighthouse har åtta partners: Chalmers, Göteborgs Universitet, KTH, Linnéuniversitetet, Sjöfartsverket, Västra Götalandsregionen, Föreningen Svensk Sjöfart samt Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. (Inge Vierth)
 • Logistikkluster Region Östra Götaland - Nätverk för aktörsövergripande utbyte med målet att bl.a. stimulera regional tillväxt med fokus på Logistik-området. Nätverket drivs av Region Östergötland. Partner i nätverket är: Linköpings och Norrköpings kommun, Linköpings Universitet, VTI, Norrköpings hamn, industri- och handelsföretag och transport-, IT- och logistikföretag.  (Jenny Karlsson)
 • Godstransportrådet Östergötland - Drivs av länsstyrelsen för att fånga upp näringslivets behov och bidra till dialog och samordning mellan politiker, myndigheter, speditörer, andra företag, Norrköpings hamn och akademin.  (Jenny Karlsson)
 • Shift2Rail - Forskningsprogram för järnvägsforskning. Målen är att stärka den europeiska industrin, att skapa jobb och att utveckla  järnvägssystemet för att möta morgondagens transportbehov.  (Jenny Karlsson)
 • Transportekonomiprogrammet - Ett transportekonomiskt forskningsprogram, med Trafikverket som huvudfinansiär, som är under uppstart.  (Inge Vierth)
 • Business Region Örebro - BRÖ är ett partnerskap mellan elva kommuner i Örebro län och hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag startar, etablerar sig och växer i regionen.  (Jenny Karlsson)
 • LTS- Logistik och Transport Stiftelsen - Har över 30 intressenter från näringsliv, regioner, kommuner och organisationer med anknytning till logistik, transport och infrastruktur i främst Västsverige. LTS verkar för att främja forskningen inom logistik och transport för att tillgodose näringslivets och samhällets kunskapsbehov och stärka konkurrenskraften.  (Maria Oscott)
 • KNEG - Klimatneutrala godstransporter på väg. Ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. KNEG har 12 medlemmar från näringsliv, akademi och myndigheter som arbetar med åtgärder för att reducera koldioxidutsläpp. (Inge Vierth)
 • Järnvägstekniskt centrum (JVTC) - Ett forskningscentrum inom Luleå Tekniska Universitet (LTU) som genomför tillämpbar FoI inom drift och underhåll för att stärka järnvägstransportsystemet. JVTC erbjuder en plattform för effektiva gränsöverskridande samarbeten mellan universitet, företag och myndigheter.  (Jenny Karlsson)
 • VGR Godstransportstrategigruppen -  (Maria Oscott)
 • Swedish Electromobility centre -  (Patrik Klintbom)
 • F3 -  (Patrik Klintbom)
 • SOFT-gruppen -  (Inge Vierth)