Hoppa till huvudinnehåll

Nystartade projekt driver på utvecklingen för ett fossilfritt godstransportsystem

onsdag, april 5, 2023

Samverkan, cirkulära modeller, elektrifiering, fossilfria returer, lokala energisystem, elektrifierad sjötransport, frivilliga klimatåtaganden och datadelning. Detta handlar de nya projekt om som nu startar upp med stöd av Triple F.

Containrar i en hamn – vissa av dem upplysta. Foto: Timelab on Unsplash.

Flera nya projekt kommer nu på olika vis bidra till utvecklingen av ökad transporteffektivitet och ett fossilfritt godstransportsystem. Projekten har fått finansiering av Triple F och bidrar med olika perspektiv och lösningar för att accelerera den omställning som pågår. 

Här är projekten som nu startar upp: 

Var sker godstransportsektorns framtida växthusgasutsläpp? 

Projektet ska utvärdera storleksordningen och fördelningen av de totala transportrelaterade utsläppen från svenska godstransporter idag och i framtiden. Analysen kommer, med livscykelperspektiv och scenarioanalys, att visa hur mycket andra sektorer berörs av transportrelaterade utsläpp, samt hur de påverkas av vägval för transportsektorns omställning. Resultaten kan användas för att bättre förstå hur omställningen av transportsektorn påverkar växthusgasutsläppen i stort och för att säkerställa att Sveriges långsiktiga klimatmål kan uppnås.  

Läs mer om projektet här 

Transporteffektiv cirkulär masshantering i samverkan 

Det är svårt att åstadkomma cirkulära flöden av utgrävda sten- och grusmassor och transporteffektiviteten är låg. För att kunna öka transporteffektiviteten och minska utsläppen samtidigt som vi ökar cirkulariteten krävs att policyprocesser och praktisk planering hos myndigheter och beställare går i takt med de nya logistiklösningar som kommer fram i branschen. Målet är att presentera olika möjliga lösningar, från strategisk nivå såsom regional och kommunal planering till operationell nivå såsom logistiklösningar, mätning av effektivitet i flöden samt spårbarhet av material genom flödet.  

Läs mer om projektet här 

Myndighetsdriven Datadelning och Samverkan för Effektivare Godstransporter (MDSEG) 

Projektet undersöker hur offentliga aktörer på kommunal och regional nivå tillsammans med sina transporttjänsteleverantörer genom datadelning och samverkan kan möjliggöra en ökad samlastning, ruttoptimering och transporteffektivisering av sin lokala eller regionala godslogistik. Projektet fokuserar på de offentliga aktörernas roll i styrningen och samspelet, både mellan varandra och med de privata aktörerna inom dess lokala eller regionala öppna data-ekosystem. 

Läs mer om projektet här 

EVÅLUTION – Elektrifieringens utveckling ur ett åkeriperspektiv 

Elektrifierade godstransporter kommer att vara en av lösningarna som krävs för att Sverige ska nå målet om att vara klimatneutralt till 2045 och därför är det viktigt att bidra till att elektrifieringen snabbas på och genomförs på ett hållbart sätt. Samtidigt saknas kunskap kring hur elektrifiering påverkar logistik- och transportföretag och hur teknologiska barriärer kan övervinnas. Syftet med projektet är att förstå och förklara den framväxande elektrifieringen av godstransporter ur ett åkeriperspektiv.  

Läs mer om projektet här 

Smarta Fossilfria Returer – SFR 

Returnivåerna inom e-handeln gör att många handlare drabbas hårt ekonomiskt, vilket har lett till att företag dels försöker begränsa mängden returer men även se över själva returprocessens effektivitet. Samtidigt så diskuteras det hur vi kan transformera dagens linjära ekonomi till cirkulär ekonomi. Detta skapar två liknande returflöden men där det ena är mest internt och har kostnadsfokus, medan miljön, hållbarhet och omställningen hamnar i fokus i det andra. Detta projekt försöker förstå hur vi kan göra både och – det vill säga både förbättra lönsamheten men inte på bekostnad av miljön. 

Läs mer om projektet här 

Lokala energisystem för elektrifierade logistikapplikationer 

I takt med den accelererande introduktionen av elektrifierade tunga fordon ökar kunskapen om utmaningarna knutna till energiförsörjningen. För att tillgodose logistiksystemets behov och för att fordonen ska kunna utnyttjas effektivt, förläggs laddning på tider och platser när fordonen står stilla. Det skapar betydlig högre energibehov hos terminaler och i vissa fall höga effekttoppar. För många logistikaktörer kan en lösning finnas i energilagring och lokal elproduktion. Projektet kommer därför att undersöka hur ett lokalt energilagrings- och energiförsörjningssystem av el och vätgas kan utformas. 

Läs mer om projektet här 

Elektrifierad sjötransport av gods Norrland – Södertälje (ELINORR) 

Elektrifierad sjöfart kan bidra till minskade växthusgasutsläpp för inrikes godstransporter och ökad andel förnybar energi i transportsektorn. Dock finns utmaningar kopplade till elektrifierad sjöfart mellan Norrland och södra Sverige, såsom avstånd och is. Projektet utreder därför möjligheterna för ett nytt transportkoncept som inkluderar sjötransport med en hög grad av elektrifiering längs Sveriges kust, med fokus på transport mellan Norrland och Svealand. 

Läs mer om projektet här 

Frivilliga klimatåtaganden på godstransportområdet – hur kan de bidra? 

Det övergripande syftet med projektet är att snabba på utvecklingen av fossilfria godstransporter genom att öka kunskapen om hur ambitiösa mål och aktiviteter för företag kan samverka med utveckling och införande av nya och effektiva styrmedel. Målet är att skapa kunskap om hur företags frivilliga klimatåtaganden samt policy- och styrmedelsutveckling kan samverka för att bidra till att Sverige ska kunna nå klimatmålen för 2030. 

Läs mer om projektet här