Hoppa till huvudinnehåll

Ny licentiatuppsats med fokus på digitala tvillingars potential för att öka energieffektiviteten i hamnar

onsdag, juni 26, 2024

Robert Klar är en av Triple F:s doktorander och nyligen så publicerade han sin licentiatuppsats. I den fokuserar han på hur arbetet i hamnar kan bli mer energieffektivt med hjälp av digitala tvillingar. Så vilka var Roberts huvudsakliga lärdomar och vad vill han se vidare forskning på? Detta och mer hittar du här! Stort grattis till denna milstolpe, Robert!

Kombinerad bild med illustration av projektet Modig Teck och porträttbild av Robert Klar.

Vad har du forskat på?
– Min forskning fokuserar på potentialen hos digitala tvillingar – hur de kan förbättra den operativa effektiviteten i hamnar och på så vis bidra till en minskad energiförbrukning, säger Rober Klar och fortsätter:

– För att utröna detta fokuserar min forskning på att (1) beskriva digitala tvillingar i en hamnkontext och bedöma deras krav och potential, (2) bedöma mognaden hos befintliga digitala tvillingar och tillhandahålla ett mognadsramverk för att bedöma och jämföra framtida och nuvarande digitala tvillingar och (3) att utveckla digitala tvillingkomponenter som optimerar specifika hamnprocesser som är lämpliga för integration i en digital tvilling.

Vilka är dina huvudsakliga resultat och har du dragit några andra lärdomar som är viktiga att lyfta?
– Att koordinera flera aktörer i flera olika processer är nödvändigt för att förbättra den övergripande effektiviteten i hamnen. Ett exempel på en sådan nödvändig koordinering är att det krävs samordning och gemensam optimering av lastbilsbokningar för containertransporter och -hantering.

– Även om det finns några mer sofistikerade lösningar för digitala tvillingar för hamnar, är de flesta av dessa fortfarande i sin linda och begränsade till att tillhandahålla situationsmedvetenhet. För att utveckla mer mogna digitala tvillingar är det nödvändigt att uppnå en hög nivå av synkronisering och interaktion mellan hamnens processer och den digitala tvillingen, vilket kommer att resultera i mer automation och datadrivet beslutsfattande.

– För att underlätta ett samverkansbaserat beslutsfattande, vilket kommer att leda till förbättringar för både processer och hamnarna i stort, är det nödvändigt att uppnå interoperabilitet mellan hamnens digitala tvilling och dess kunder och intressenters digitala tvillingar. På så sätt kan hela hamnen förbättras, samtidigt som de olika intressenternas behov tillgodoses. Detta kommer att leda till minskad energiförbrukning genom förbättrad samordning och resursutnyttjande samt en energimedveten schemaläggning.

Har du några ytterligare takeaways som du skulle vilja lyfta?
– Förutom tekniska utmaningar är förtroendebyggande mellan de olika intressenterna i hamnen en av de största utmaningarna att lösa. Saknas det förtroende mellan aktörerna så kan det leda till begränsad datadelning dem emellan, vilket kan ge stora problem eftersom sofistikerade digitala tvillingar är beroende av exakta indata som speglar alla involverade processer och aktörer.

Vad skulle du vilja att det forskas vidare på? 
– Ur ett organisatoriskt perspektiv skulle jag vilja se mer forskning om hur man kan hantera bristen på förtroende och motvilja hos intressenter att samordna och dela data. Ur ett digitalt tvillingperspektiv behövs mer sofistikerade digitala tvillingar som speglar hela hamnen och inte förbättrar en process i taget, utan snarare utför samverkansbaserat beslutsfattande för hela hamnen och tar hänsyn till alla inblandade intressenter.

– Slutligen skulle jag vilja se fler tillämpningar och fallstudier av digitala tvillingar för att spara energi i hamnar genom processkoordination och optimering, avslutar Robert Klar.