Hoppa till huvudinnehåll

Minskade utsläpp i fokus på Triple F Resultatkonferens

tisdag, november 17, 2020

Vikten av samarbete mellan aktörer inom Europa och tävlingen om vilket land som blir det första fossilfria världsfärdslandet var i centrala ämnen när Triple F summerade sin etableringsfas.

Under den digitala resultatkonferensen presenterades resultat från några av Triple Fs fokusområden och hur vi tillsammans inom EU borde skapa ett internationellt system för att minska Europas utsläpp.

- Regeringens mål att Sverige ska bli det första fossilfria världsfärdslandet är ett mål ingen ifrågasätter, och det är glädjande att fler länder är med i detta racet, säger Elisabeth Nilsson, styreleordförande Triple F när hon tillsammans med Maria Oscott, programföreståndare Triple F, inleder dagen.

- Ju fler som vill vara med och bidra till ett fossilfritt samhälle, desto bättre. För det räcker inte att en liten klick bryr sig om miljön, det måste slå igenom i hela samhället, fortsätter Elisabeth.

Sverige långt in i tävlingen

Inge VierthVTI och Patrik Klintbom, RISE berättade om EUs arbete för att minska transportutsläpp och Sveriges position jämfört med andra välfärdsländer . I början av 90-talet introducerade EU regelverket EURO-klasser med ambition att förminska Europas luftföroreningar på grund av tunga lastbilar. Kraven riktades mot tillverkare som säljer tunga fordon inom EU. 

- Sedan införandet på 90-talet har EURO-klasser bidragit till teknikutveckling hos tillverkare av fordon och drivmedel. Detta har på lång sikt lett till att luftföroreningar från tunga diesellastbilar har minskat kraftigt i Sverige och övriga Europa, säger Inge Vierth.

- Vi har redan börjat springa i tävlingen om att bli det första fossilfria välfärdslandet, säger Patrik Klintbom. Även om vi kommer långt i tävlingen med detta medföljer en risk eftersom det innebar att vi kan bli beroende av import om vi inte bygger ut vår nationella produktion, vilket vi inte kan göra utan att det passar det internationella systemet. Det är mycket viktigt att vi gör detta tillsammans inom Europa, förklarar Patrik

Smart bygglogistik minskar utsläpp

Doktorandprojektet Fossilfri bygglogistik är ett pågående projekt inom Triple F med partners från Linköpings Universitet, VTI och Logistikkluster Östergötland som projektleds av Anna FredrikssonLinköpings Universitet. Målet med projektet är att med en systemanalys öka kunskapen om samhällets samlade byggtransporter och baserat på detta ta fram en kravplattform för fossilfri bygglogistik.

- Bygglogistik är en naturlig del av staden. Det finns dock ingen koordinering av de byggprojekt som pågår eller planeras inom en stad och det är ofta många olika aktörer inblandade. Det finns därför ofta ingen kunskap om hur ett byggprojekt kan minska sin miljöbelastnig. Hela 6-8% av ett byggprojekts koldioxidutsläpp är relaterade till byggtransporter, förklarar Anna Fredriksson.

Projektet har därför testat att placera ut en HVO-tank på en byggarbetsplats i Ebbepark i Linköping. Därmed kunde byggtransporter tanka på plats på byggarbetsplatsen och behövde därför inte köra onödiga sträckor endast för att tanka. Efter 6 månader kunde man se att detta lett till ca 80 ton sparade koldioxidutsläpp.

- Tack vare smartare logistik kan man spara på utsläpp utan att ändra arbetet väsentligt, avslutar Anna.

Databas förhindrar kunskapsluckor

Policy är ett av Triple Fs fokusområden och leds av Inge Vierth. Målet med fokusområdet Policy är bland annat att identifiera kunskapsluckor inom styrmedelområdet som kan användas i prioriteringen av projekt inom Triple F.

För att identifiera kunskapsluckor har Policy arbetat fram en databas på 230 styrmedel från hela världen. Exempel på styrmedlen är ekonomiska styrmedel i form av bland annat skattereduktion.

- Genom databasen kan vi se att det är få styrmedel som inte är implementerade i Sverige men i andra länder. Det kan däremot vara intressant att studera styrmedlens utformningar för att se för och nackdelar, säger Inge Vierth

- Kunskapsluckorna kring styrmedel kan även bero på att flera EU-länder inte utvärderar de styrmedel som finns, varken på nationell eller regional nivå. Därmed kan vi se att det finns ett utvecklingsbehov i Sverige på nationell nivå, förklarar Inge.

Läs Omvärldsanalys Policys rapport här

Samarbete mellan logistik, policy och teknik

Ett annat fokusområde inom Triple F är Teknik som leds av Patrik Klintbom. Där studeras tekniken som möjliggörare för fossilfria godstransporter. Under resultatkonferensen berättade Patrik om teknikens roll i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem, baserat på Patriks senaste rapport.

- Teknik har en avgörande roll i transportsystemets utveckling. Det finns tekniker som kan ta oss nära våra mål om ett fossilfritt samhälle, men det finns mycket att göra för att ta fram lösningar som har negativa utsläpp, säger Patrik.

Rapporten visar potential för olika typer av energiförsörjning för godstransporter på väg, vatten och järnväg. Energiförsörjning är en central fråga eftersom det är därifrån utsläppen kommer. Det fossila energiförsörjningssystemet behöver genomgå en genomgripande omstrukturering och omställning, det är därför det är viktigt med ett systemövergripande perspektiv.

- Policy och regelverk har varit och kommer vara avgörande för teknisk utveckling – nationellt och i EU. Styrmedel styr teknikutvecklingen. Om det inte finns styrmedel som gör att tekniken kommer ut i verkligheten kan tekniken inte appliceras i de logistikupplägg som behövs för att vi ska kunna uppnå ett fossilfritt godstransportsystem, förklarar Patrik.

- Vi måste tillsammans med andra aktörer hitta de tekniker som inte begränsar vår utveckling, utan istället leder oss till ett varaktigt fossilfritt godstransportsystem, avslutar Patrik.

Se alla inspelningar och PPT från resultatkonferensen här

Slutrapport Fossil Free Freight Challenge

Rapport Systemövergripande uppföljning 2020