Hoppa till huvudinnehåll

Komplex roll för logistiken i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem

torsdag, juni 11, 2020

Logistik i praktiken är långt ifrån enkelt och det finns inte ett svar på hur logistiken ska bidra till omställningen. Olika branscher har olika transportbehov och förutsättningar, vilket betyder att logistiklösningarna också kommer se olika ut. För att nå ett fossilfritt logistiksystem 2045 är det viktigt att arbeta på många plan med flera åtgärder samtidigt i samverkan med andra forskningsområden såsom policy och teknik. Detta är något Triple F-programmet fokuserar på.

Triple F är ett FoI program med ett 60-tal partners finansierat av Trafikverket som koordineras av Lindholmen Science Park och drivs i samarbete med VTI och Rise.

Det finns många trender som ökar transportefterfrågan såsom globalisering, att vi blir allt fler människor och ekonomisk tillväxt men miljön sätter begränsningar för hur den ökade efterfrågan kan mötas. Sverige påverkas hårt av de indirekta effekter som klimatförändringarna för med sig eftersom svenska företag ofta befinner sig högt upp i värdekedjan, är exportberoende samt att exporten är beroende av importen, förklarar Linea Kjellsdotter Ivert, senior forskare, VTI.

Inom Triple F-programmet finns tre fokusområden som ska hjälpa Sveriges godstransportsystem att bli fossilfritt till 2045: Teknik, Policy och Logistik. Vilka är då utmaningarna och framför allt lösningarna som vi fokuserar på inom logistikområdet? Sveriges industri, transportörer och transportköpare är eniga angående den största utmaningen, det är komplexiteten, men lösningarna är olika för varje enskild bransch. 

Logistik är komplext

När man pratar om godstransportsystemet så handlar det om så mycket mer än bara ett system, det är otaliga system. Dagligvaruhandeln har sitt försörjningssystem och skogsindustrin och stålindustrin har helt andra förutsättningar – det finns många olika utmaningar för att ställa om till ett fossilfritt godstransportsystem sett ur ett logistikperspektiv. 

Alla försörjningskedjor skapar i sin tur godstransportkedjor - kedjor som Triple F arbetar för att de ska vara fossilfria till 2045. 

På frågan gällande vad som är viktigast inom logistikområdet är det korta svaret att det beror på. Det finns inte en lösning som passar alla utmaningar. Olika branscher, varugrupper, regioner har olika förutsättningar och krav på logistiksystemen. Vilken fossilfri lösning som kan fungera beror på sammanhanget. Därför behövs mer kunskap om hur logistiklösningarna kan se ut i den nya kontexten som ett fossilfritt godstransportsystem innebär. En slutsats av vårt arbete är att alla kategorier av åtgärder behövs; ett mer transporteffektivt samhälle, ökad resurseffektivitet, överflyttning till fossilfria fordon och farkoster och ny teknik för fossilfri energiförsörjning – som alla ingår i Triple F. Det är svårt att peka ut några få lösningar som viktigast eftersom det kommer vara olika vad som fungerar för olika delsystem ur ett logistikperspektiv, säger Jenny Karlsson, forskningsledare VTI och ansvarig för logistikområdet i Triple F.

Jenny tillägger att logistiksystemet är väldigt beroende av de andra områdena som Triple F har som fokusområden; Policy och Teknik. 

Råvaror, komponenter och produkters beskaffenhet, hur produkter produceras och var kunder och leverantörer finns lokaliserade skapar möjligheter men också utmaningar för godstransportsystemet. Det handlar exempelvis om val av trafikslag, samordningsmöjligheter samt hur efterfrågan kan minskas genom att se över lagerstrukturer, produktionsprocesser och från var och hur man köper in material, menar Linea. 

Hur gör vi då för att ställa om logistiksystemet?

Något som vi på Triple F vill göra är att förtydliga olika aktörer i transportsystemet, vad deras roll är och hur man kan underlätta för dem med att ställa om till fossilfria lösningar, säger Jenny. 

Något som vi på Triple F vill göra är att förtydliga olika aktörer i transportsystemet, vad deras roll är och hur man kan underlätta för dem med att ställa om till fossilfria lösningar.

Mer generellt är det viktigt med en ökad kunskap och att förstå var de största potentialerna finns så att inte fokus hamnar snett. De varugrupper som genererar mest transporter och även står för de största koldioxidutsläppen i Sverige är: Trä, massa och pappersvaror, Malm och andra produkter från utvinning, Styckegods och samlastat gods samt Livsmedel, drycker och tobak. 

Det är som ett lapptäcke av olika branscher som har olika behov och här behöver vi se över hur och var vi kan minska koldioxidutsläppen. Exempelvis så kan en ny policy som är jättebra för en bransch vara mindre bra för någon annan i logistiksystemet, då ligger det i vårt uppdrag inom Triple F att se till helheten, säger Linea. 

Många branschorganisationer och näringslivsaktörer såsom transportörer, transportförmedlare och varuägare betonar att det är viktigt med långsiktighet. Omställningen innebär investeringar och företagen behöver veta vilka förutsättningar som gäller för att kunna satsa. En omställning i en fordonsflotta, tar tex exempel lång tid eftersom livslängden på fordon är lång. I dagsläget finns en osäkerhet kring politiken men också vilken teknik och vilka drivmedel som kommer finnas tillgängliga, förklarar Jenny och avslutar:

Det finns mycket teknik idag som både kan bidra till bättre resursutnyttjande och fossilfri energiförsörjning. Men det behövs mer kunskap om logistik, hur tekniken kan tillämpas i logistiklösningar och hur policy kan underlätta omställlningen. Triple F programmet handlar om kombinationen av Logistik, Teknik och Policy sett ur ett systemperspektiv. 

Implementering av fossilfria logistiklösningar innebär ett direkt och konkret steg närmare målet om ett fossil oberoende godstransportsystem