Hoppa till huvudinnehåll

Hur bidrar elektrifieringen av tunga fordon till uppsatta klimatmål?

måndag, november 7, 2022

Projektet Elektrifierade transporter Stockholm Syd har avslutats och resultaten presenterades på Triple F höstkonferens i början av oktober. Projektet initierades för att utforska hur elektrifieringen av tunga transporter kan gå till, vilka investeringar som kommer att krävas samt om och hur elektrifieringen bidrar till att nå uppställda klimatmål. 

Logistikområde Stockholm syd

Utgångspunkten var att utgå från en specifik plats, vilket blev logistikområdet Stockholm Syd, för att se hur det behöver utvecklas när lastbilstransporterna till och från området drivs av el i stället för diesel. Ta del av en intervju med projektledaren Johan Johansson, Sweco.

Vilka samarbetade ni med?
- Vi samlade olika aktörer med intressen i elektrifiering av transporter från akademi, näringsliv, myndigheter och kommuner. I projektet deltog bland annat fastighetsägare i Stockholm Syd, transportföretag, fordonstillverkare, energisystemsutvecklare och lokalnätsägare. Sammanlagt deltog 17 olika organisationer i arbetet.
 

Vad var resultaten?
- Tidigt i projektet skapade vi fyra koncept för elektrifiering. Vi skilde koncepten åt utifrån vilken typ av transporter som ingick i dem samt i vilken utsträckning de kan förverkligas med dagens teknik och regelverk. Det gjorde att vi kunde göra modeller för varje koncept. Modellerna innehöll bland annat beskrivningar av ungefär vilka år de kan inträffa, transportmönster, nödvändiga investeringar för elektrifiering samt effekter av dem som exempelvis bidrag till minskade CO2 -utsläpp.

I er rapport har ni siffror på hur många laddare som krävs om man delar på laddarna jämfört med om alla olika aktörer ska ha sina egna och det ser ut att finnas en stor effektiviseringsvinst genom att samordna laddplatser. Kan du säga något om hur denna delning kan göras eller hur viktig den är för fortsatt arbete och utveckling?
-Det kan exempelvis göras genom att olika aktörer samarbetar och saminvesterar i gemensamma laddstolpar eller att vissa laddstolpar görs tillgängliga för lastbilar som passerar området och då kan ladda där i stället för på en publik laddplats.
 

Vad är de viktigaste slutsatserna i projektet?

•    Elektrifiering av tunga transporter till och från logistikområden ger ett viktigt bidrag till att nå Sveriges klimatmål för transportsektorn.
•    Enklast är att elektrifiera lokala och regionala flöden men de stora utsläppsminskningarna nås genom elektrifiering (eller någon annan form) av fossilfria fjärrtransporter.
•    Projekt har fokuserat på batterielektrifiering för fossilfria vägtransporter men såväl vätgaselektrifiering som biodrivmedel behövs också.
•    Viktigt är också att styra mer av den långväga trafiken till de kapacitetsstarka transportslagen järnväg och sjöfart.

Vilka är de största utmaningarna för att ta utvecklingen framåt och elektrifiera transporterna?

•    Aktörer som är nya för varandra måste samverka på nya sätt, exempelvis behöver el- och energiaktörer samverka med transportaktörer.
•    Det kommer kosta pengar att ställa om framför allt för investeringar i fordon och elinfrastruktur.
•    Policyförändringar och olika former av investeringsstöd är nödvändiga för att snabba på omställningen. Att förenkla och snabba på tillståndsprocesser för utbyggnad av elnät till de platser där fordon behöver ladda. Incitament för smart laddning och laststyrning för att undvika stora effekttoppar.
•    Viktigt att våga börja i liten skala och att den lilla skalan är uppskalningsbar. Framtida transporthubbar behöver även vara energihubbar'

 

Vad är nästa steg?

- Nästa steg i projektet är flera parallella steg. Det förbereds det för att testa elektrifierade flöden till och från Stockholm Syd. Bland annat genom ett pilotprojekt med en elektrifierad 98 ton tung och 34 meter lång ellastbil som är tänkt att rulla om drygt ett år. Det planeras för fortsatt utveckling av Stockholm Syd och dess närområde för hållbara och elektrifierade godstransporter. Det finns även tankar på ett nytt Triple F-projekt som tar avstamp i de utmaningar som projektet har identifierat.
 

 

Vill du veta mer?

Johan P Johansson

Johan Johansson

Sweco
illustration av elektrifierade transporter

Elektrifierade transporter Stockholm Syd

Syftet är att utföra en förstudie för elektrifierade hub2hub-transporter där olika typer av transportflöden och koncept kombineras för att fånga utökade systemeffekter.