Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Bra spridning av projektförslag

Triple F startades upp i augusti 2018 och nu har första omgången av projektförslag kommit in. Det var 22 projektförslag med en bra spridning över ämnesområden och utmaningar som kom in till projektkontoret i mitten på maj.

Triple F:s huvudsakliga mål är att bidra till Sveriges omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem och ge ett konkret bidrag till minskning av CO2-utsläpp – med bibehållen eller stärkt konkurrenskraft och då bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad och skapa mervärde relativt andra forskningsprogram. 

Programmet har tre ämnesområden Teknik, Policy och Logistik som tillsammans skapar en helhet. Policy kan vara en katalysator för implementering av ny teknik och nya logistiklösningar; vidare är teknik är också en möjliggörare för nya logistiklösningar. Teknikutveckling och logistikinnovationer kan också innebära behov av att se över policies för att övervinna hinder för implementering.

Triple F projekt skall bidra till programmets övergripande mål och programidé

Projekt inom Triple F ska fokusera på omställning till ett fossilfritt godstransportsystem. Det finns många olika möjliga åtgärder som sammantaget kan bidra till omställningen. För samtliga projekt är det relevant att presentera hur projektet bidrar till omställningen på kort och på lång sikt (år 2030, år 2045); hur det bidrar till minskade utsläpp av CO2 på kort resp. lång sikt, vilka kostnader som uppstår hos olika aktörer, samt vad det kan komma att betyda för svensk konkurrenskraft. Projekt inom Triple F ska generera resultat som kompletterar andra program och bidra till ny kunskap som möjliggör omställningen.

Vi ställde några frågor till Maria Oscott, programföreståndare Triple F, om resultatet av projekansökningarna.

Hur har det gått, har ni fått in många projektförslag?
- Det är riktigt roligt, vi har fått in 22 projektförslag som faktiskt har en ganska bra spridning över ämnesområden och utmaningar! Vi har projektförslag för ungefär dubbelt så mycket pengar som vi har budget för, så vi hoppas på att hitta ett par riktiga guldkorn.

Va roligt att ni fått in så många, hur kommer ni nu att gå vidare för att välja ut de som går vidare?
- Vi har en oberoende kvalitetsgranskningsgrupp som har studerat alla ansökningarna och bedömt dem med avseende på ett antal kriterier för programmet. Dessutom har forskarutbildningsrådet gett sin syn på ansökningar som innehåller en doktorand. Vi i programledningen har sedan diskuterat oss fram till en projektportfölj baserat på de underlag vi fått och som vi sedan föreslagit för vår styrelse. Det som styrelsen beslutar skickas sedan vidare till Trafikverket, som är de som tar det slutliga beslutet om beviljande och avslag av de ansökningar vi fått in. I mitten av juni förväntar vi oss kunna skicka ut besked till de som lämnat in projektförslag

När startar nästa ansökningsprocess? 
- Vi jobbar ju egentligen inte med ansökningar i traditionell mening. Vi kommer redan nu påbörja diskussionen inom konsortiet för att hitta de bästa förslagen till projekt inför nästa år. Målet är att diskutera fram förslag tillsammans, aktörsövergripande och tvärvetenskapligt. Vi hoppas på att kunna få fram riktigt bra förslag även till nästa år - gärna projekt som är disruptiva till sin karaktär, men med det tydliga målet att bidra till omställningen mot fossilfrihet! I början av april 2020 kommer vi att stänga för möjligheten att skicka in ansökningsförslag inför verksamhetsår 3. 

Läs mer om projektansökningsmöjligheterna