Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

2020.3.2.8 Förstudie om logistiska konsekvenser av elektrifiering av godstransporter på väg

Projektets syfte är att studera vilka logistiska konsekvenser olika teknikval för elektrifiering av det svenska godstransportsystemet för långväga vägtransporter innebär för produktionssystemet av transporttjänster ur speditörer, åkerier och varuägares perspektiv. Med produktionssystem avses system i vilken godstransportsystemets infrastruktur och komponenter omsätts för att producera transporttjänster. Logistiska konsekvenser avser förändringar i design, styrning, drift, optimering och prestanda av produktionssystemet som följer elektrifieringens påverkan på godstransportsystemets randvillkor, egenskaper och kapabiliteter.

 

I projektet utvecklar vi metodik för att modellera realistiska scenarion om olika tänkbara teknikmixer i det framtida elektrifierade vägtransportsystemet för långväga godstransporter. Metodiken ska möjliggöra framtagning av modeller för att analysera de logistiska konsekvenserna av dessa ur speditörer, åkerier och varuägares perspektiv. Analysmetodiken som tas fram ska kunna skalas upp i ett huvudprojekt så att nyttan ska kunna realiseras av samhällets aktörer.

Resultaten från projektet kommer att bestå av en beskrivning av metoder och modeller för scenariomodellering för elektrifiering som möjliggör analyser av de logistiska konsekvenserna av olika scenarion för respektive aktörsgrupp. Detta för att i ett huvudprojekt kunna ta fram bl.a. ny kunskap om hur randvillkoren för det operativa produktionssystemet förändras, till vilken effekt och vilka nya överväganden som måste ingå i design och operation av befintliga produktionssystem i olika framtida elektrifieringsscenarion.

Dessa kunskaper är nödvändiga för att kunna ta fram beslutsunderlag för teknikval, investering- och omställningsbeslut som möjliggör en kostnadseffektiv och framgångsrik tillämpning av åtgärder för omställning till fossilfria godstransporter på väg. Effektiviteten av transportsystemet spelar en avgörande roll för den svenska industrins konkurrenskraft vilket gör bibehållen/ökad prestanda och kostnadseffektivitet under och efter omställningen kritiskt viktigt.

VTI

Kontakt: Joakim Kalantari