Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter transportslag

Figuren visar utvecklingen av växthusgasutsläpp mellan 2010 och 2017 för inrikes person- och godstransporter, uttryckt som tusen ton koldioxidekvivalenter och uppdelat på trafikslag.

Över tidsperioden har växthusgasutsläppen minskat med totalt 18,3%. Merparten av växthusgasutsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken, där utsläppen från bilar och tunga lastbilar bidrar mest. Det trafikslag med störst utsläppsminskning är bussar, där utsläppen minskat med 75,2% mellan 2010 och 2017. Även kommersiella fartyg och järnväg har haft höga utsläppsminskningar över tidsperioden, med minskningar på 70% respektive 31,3%. Det är endast för trafikslagen flyg, militära transporter och privata friluftsbåtar som växthusgasutsläppen har ökat över tidsperioden, där flyg är det trafikslag med högst ökning