Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Pågående projekt

Nedanstående projekt  pågår inom Triple F.

För att bidra med projektidéer eller problemområden som behöver adresseras:

projektidéer eller problemområden

Ladda ner rapportmall här

Ladda ner PPT mall här

Projekt

 • E. Framtida fossiloberoende tunga transporter inom gruv/stålbranschen

  Förstudien ska bidra till kunskap om hur stora mängder befintlig och tillkommande trafik kan hanteras i ett framtida godstransportsystem, med målet att vara fossiloberoende, för två stora transportörer inom den transportintensiva gruv- och stålindustrin, LKAB och SSAB. Studien ska omfatta aspekter på infrastruktur, logistik, lastbärare, samverkan, lagar/regler och samhällsutveckling. Genom att tydliggöra de största hindren för ett fossiloberoende transportsystem men också identifiera idéer för utveckling på kort och lång sikt, läggs grund för att möta industrins behov i ett transporteffektivt samhälle. De viktigaste nyckelaktörerna för att genomföra olika åtgärder identifieras och möjlighet till samverkan analyseras, för att ge inriktning för en möjlig implementering. 

   Luleå Tekniska Universitet
   Kontakt: Maria Öberg 

 • I. Förbättrad fyllnadsgrad för E-handel

  Projektet studerar returprocessen för e-handel B2C; hur e-handel och returer genom hela kedjan påverkar hållbarheten i detaljhandelns transporter samt hur returflöden i den första kilometern kan effektiviseras. Ledtiderna från det att en kund skickar tillbaka varorna och att de behandlas för att till sist krediteras till kund tar tid och att undersöka hur dessa tider kan minimeras är viktigt. Detta påverkar cash flow för försäljaren och kunderna vill ha tillbaka sina pengar så fort som möjligt. Kan IT eller försäkringslösningar hjälpa till i denna del? Finns det alternativa sätt att returnera varan?

  VTI
   Kontakt: Niklas Arvidsson

 • A. Effektiva fossilfria logistiksystem för återvinningstransporter i tätorter

  Syftet med studien är att kartlägga och analysera om och hur det är möjligt att meranvända befintliga fordon i distributionssystemen för styckegods och paket för att transportera återvinningsbart material från städers och större tätorters centrala delar till terminaler och uppsamlingsplatser utanför dessa orter. En målsättning är att utreda potentialen för att reducera antalet tunga fordon för återvinningstransporter och att i samband med detta även överflytta så stor del av returmaterialflödet som möjligt till fossilfria distributionsfordon. Detta för att minska energianvändningen och öka andelen fossilfria transporter.

  TFK
  Kontakt: Peter Bark 

 • B. Fossilfri bygglogistik

  Norrköpings kommun är mitt i en byggboom och med den planerade Ostlänken så kommer byggandet i staden att öka än mer i framtiden. Men det finns inget system som samordnar och konsoliderar byggleveranser i staden som stöd för att minska CO2-emissionerna från den tunga byggtrafiken och för en omställning till fossilfria godstransporter.

  Syftet med projektet är att med Norrköping som aktiv part och studieobjekt skapa förutsättningar för fossilfria byggtransporter genom att kartlägga vilket samlat transportbehov som planerade byggen kommer att leda till i olika faser av en byggprocess. Med det som grund kan olika metoder för omställning till fossilfrihet testas och modeller kan skapas som vägledning för omställningen till fossilfria byggtransporter. Det innebär att det finns stad/region att utgå från för modellbyggande som i en fortsättning kan testas praktiskt i form av pilotprojekt.

   

  Linköpings Universitet
  Kontakt: Maria Huge-Brodin
   

 • C. Biofuels for low-carbon shipping (BIOSHIP)

  Introduktionen av förnybara bränslen inom sjöfartsbranschen går mycket långsamt. Det är tekniskt möjligt att använda ett antal olika biobaserade bränslen i marina förbränningsmotorer men de fossila bränslena har en total dominans. Främst på grund av prisskillnaden. Sjöfarten börjar möta krav på en övergång till alternativ med lägre CO2-utsläpp och branschens möjligheter att introducera biobaserade bränslen behöver därför studeras och beskrivas för att påskynda användandet.

  Syftet med det här projektet är att bidra till införandet av energibärare med låga koldioxidutsläpp inom sjötransporter.

   

  IVL
  Kontakt: Hulda Winnes 

 • D. Hållbara biogasbaserade transportlösningar för export

  Deponigas bildas från organiskt material som lagts på avfallsdeponier. Gasen innehåller betydande mängder metan som bidrar till växthuseffekten om den inte fångas upp och nyttiggörs. Till skillnad från biogas innehåller deponigas ofta syre och kväve i sådana mängder att den inte kan tillföras en högvärdig användning genom uppgradering med konventionella metoder såsom vatten- eller aminskrubber, då dessa inte effektivt kan avskilja syre och kväve. Därför begränsas användningen av deponigas hittills normalt till uppvärmning.

  Biogas har i Sverige länge framförallt använts som fordonsbränsle i komprimerad gasform. I och med konkurrensen från elektrifieringen behöver fordonsgasbranschen nu genomgå en förändring och hitta nya avsättningsvägar. En utpekad marknad med stor potential och stort behov för fossilfria bränslen är den tunga transporten som skulle kunna ställa om från dagens fossila diesel till LNG eller bio-LNG. För att öppna upp denna marknad även för deponigas måste gasen kunna renas från alla störämnen inklusive syre och kväve.

  Projektet syftar till att identifiera globalt tillgängliga teknologier, både beprövade och sådana i utvecklingsstadium, för avskiljning av syre och kväve från deponigas som, tillsammans med etablerade enhetsoperationer, kan sättas ihop till fungerande teknikkedjor. En tekno-ekonomisk analys kommer att göras på dessa teknikkedjor för att fastställa kostnadsbilden för produktion av bio-LNG från deponigas.

  RISE
  Kontakt: Gustav Rogstrand 

 • F. HCT - en genomförbarhetsstudie

   Inom ramen för denna studie studeras förmågan för HCT att kunna assistera järnvägen som ett komplement mellan kombiterminal och godslagringsplats. Detta uppbyggs på uppfattningen att förbättra effektiviteten för intermodala transportkedjor genom att möjliggöra färd med dubbla semi-trailers till och från närmaste kombiterminal. Ökningen av godstransportarbetet inom godstransportsegmentet prognostiseras växa kraftigt även i fortsättningen. Det är därför viktigt att balansera direkta vägtransporter med effektiva intermodala lösningar, speciellt med lösningar via tågpendlar som kan bidra till att minska CO2-utsläppen per tonkm

  Göteborgs Universitet
   Kontakt: Rickard Bergkvist

 • G. Utvärdering av DME som drivmedel map partiklar och ljud

  DME-tekniken har utvecklats under lång tid och har nått en hög teknisk mognad. DME- användning i ett fordon ger stora vinster gällande CO2 avtryck, låga partikelutsläpp i kombination med förhållandevis enkel teknik.                

  De partikelmätningar som hitintills genomförts har utförts i motorlaboratorium och med detta projekt avser vi ni nu att ytterliga bygga ut kompetens och kunskap kring partikelutsläpp från ett DME-fordon. Vi avser styrka hypotesen att partikelutsläpp förblir små även under drift i lastbil. Vi avser utföra bestämningar av partikelstorlek och partikelantal samt kemisk sammansättning.                    

  Projektet avser skapa kompletterande underlag beträffande partiklar för DME-lastbil och därmed verifiera kommersiellt gångbar transportlösning som kan minska CO2-utsläppen med upp till 95 %.

   
  Volvo

  Kontakt: Henrik Salsing 

 • H. Effektiva cirkulära flöden (CIRF)

  I förstudien undersöker vi förutsättningarna för hur olika typer av cirkulära flöden (flöden för att möjliggöra delning av resurser, försäljning av begagnade produkter och materialåtervinning) kan nyttja överkapaciteten i det befintliga distributionssystemet för nya produkter så att fordonsflottans genomsnittliga fyllnadsgrad ökas. Detta är viktigt då de cirkulära flödena kommer att öka i framtiden. Då kravbilden för dessa ofta skiljer sig från distributionen av nya varor, exempelvis råder inte samma hårda tidskrav på transporterna, skapas en möjlighet att hitta lösningar så att efterfrågan på trasnporter för cirkulära flöden i möjligaste mån kan absorberas av den befintliga överkapaciteten (tomkörningar) i transportsystemet. Den ökade transporteffektiviteten kommer att bidra till ökad hållbarhet både direkt och indirekt genom att den underliggande efterfråga som då kan tillfredsställas, d.v.s. de nya cirkulära flödena, i sig också bidrar till ökad hållbarhet i produktion- och konsumtionsledet. I projektet kommer den realiserbara transporteffektiviseringspotentialen samt framtida transportbehov som kommer att skapas när befintliga materialflöden ska blir mer cirkulära att skattas. Förstudiens mål är att ta fram en huvudstudie där lösningar för att ta vara på den realiserbara transporteffektiviseringspotentialen som utvecklingen av cirkulära flöden ger upphov till. 

  VTI

  Kontakt: Joakim Kalantari (joakim.kalantari@vti.se)

 • J. Goods distribution challenge 2019

  Projektets fokus ligger på att utveckla en katalysator för att ta fram och pröva kreativa lösningar och projektidéer inom ramen Triple F. Projektet är en förstudie att designa katalysatorn samt att ta fram en ansökan för att realisera katalysatorn. Den första metod som ska testas är innovationstävlingsmetoden och som exemplifierande aktivitet kommer en tävling designas under projektet med arbetsnamn Goods Distribution Challenge 2019 - Mot en ökad andel av fossilfria godstransporter i den urbana miljön! Detta är en första innovationstävling i TripleF där tävlande lagens utmaning är att under GDC2019 ta fram en mogen prototyp på livskraftig lösning som ökar andelen fossilfria godstransporter i urbana miljöer.

  Syftet med förstudieprojektet är att 1) ta fram en modell för en katalysator som under hela TripleF kan generera och pröva kreativa lösningar och projektidéer inom TripleF; förstudien kommer även att 2) ta fram en tävlingsdesign som adresserar ett avgränsat antal behov i omställningen till ett fossiloberoende transportsystem, 3) vidga förstudiens konsortium med partners, så att tävlingsdesignen framgångsrikt kan genomföras, 4) identifiera innovatörer som ska engageras i tävlingen, samt 5) utforma en ansökan för att finansiera det fortsatta arbetet.

  RISE
  Kontakt: Anders Hjalmarsson Jordanius

 • K. Urbana distributionssystem: vägen mot transporteffektiva städer

  Projektet syftar till att kartlägga och beskriva hur städer och kommuner kan arbeta strategiskt och organisatoriskt för att anpassa dagens godstransportsystem till morgondagens fossilfria urbana transportsystem. Ingen vet hur framtiden ser ut men vi vet att den måste innehålla fossilfria distributionssystem. Vägen dit måste starta långt innan vi ens vet vad den slutligen innehåller. I projektet undersöker vi hur stadens egna transporter, behov och upphandling av transporter och hur dessa utförs kan ligga till grund för hur staden kan ta en aktiv roll i att driva utvecklingen av fossilfrihet i dess närmiljö. Till detta, undersöker vi aktörer och områden som vi redan vet är med och formar städers utveckling, såsom handeln, fastigheter/fastighetsägare, logistik- och transportoperatörer, fordonstillverkare, transportinfrastrukturaktörer etc. Samtliga parter ser utmaningarna vi har framför oss från olika perspektiv. I projektet samlar vi in dessa perspektiv så att innan projektet är slut så kan vi bidra till kunskapsutvecklingen kring hur vi startar att ställa om Sveriges stadsdistribution till fossilfrihet. Projektets mål är att bygga upp kunskap kring stadens roll i omställningen mot ett fossilfritt transportsystem. Ett delmål är att förstå hur stadens samarbete med olika intressentgrupper behöver utvecklas. Ett annat delmål är att förstå olika intressenters roller och deras samverkan samt beskriva intressenternas utmaningar och möjligheter i omställningen mot ett fossilfritt transportsystem i städer samt krav på och utmaningar med aktörssamarbete i en omställning. Det tredje skapar en syntes av projektet med input till framtidsscenarier för en omställlning. 

  Lunds Universitet
  Kontakt: Henrik Pålsson 

 • L. Förlängda Sjöben

  Transportsektorn står för en stor del av de totala CO2-utsläppen och genererar även stora mängder kväveoxider och partiklar samt ger upphov till buller. Enligt EU's vitbok skall 30% av de långväga vägtransporterna till år 2030 ersättas med transporter med andra trafikslag och till 2050 är motsvarande siffra 50%. Samtidigt finns dock en betydande kapacitetsbrist inom järnvägssystemet medan väl utförda sjötransporter har klara miljöfördelar jämfört med vägtransporterna och begränsas kapacitetsmässigt endast av hamnanläggningarna, farlederna samt av den anslutande landinfrastrukturen. Region Skåne har som mål att vara fossiloberoende år 2030 och enligt den svenska klimatlagen ska utsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Vid överflyttning av vägtransporter till sjöfart beräknas koldioxidutsläppen minska med hälften för varje överflyttad tonkilometer. En överflyttning av vägtransporter till sjöfart är således ett sätt att minska de fossila klimatutsläppen. Samtidigt är det även en åtgärd som skulle kunna implementeras på kort sikt i väntan på att nya fossilfria tekniker ska utvecklas och tas i bruk i stor skala.

  Av den transporterade godsmängden i Skåne består knappt en tredjedel av transittransporter från kontinenten via de skånska hamnarna med destination i Mellansverige, Göteborgstrakten och Norge/Oslo, varav merparten fraktas på väg. Det skånska huvudvägnätet är redan idag hårt belastat av de tunga vägtransporterna som nästan uteslutande är beroende av fossila bränslen. Genom en överflyttning genom att nord-sydligt gods maximerar istället för att minimera sjösträckan skulle transporternas klimatutsläpp kunna reduceras. Med den väntade tillväxten i godstransporterna finns behov av att dels flytta över transporter till framför allt sjöfart och dels effektivisera vägtransporterna för att minska fossilberoendet. I projektet studeras hur en sådan överflyttning kan komma till stånd och bryta ökningen av de tunga vägtransporterna. 

  Region Skåne
  Kontakt: Petra Stelling