Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Pågående projekt

Nedanstående projekt  pågår inom Triple F.

För att bidra med projektidéer eller problemområden som behöver adresseras:

projektidéer eller problemområden

Projekt

 • E. Framtida fossiloberoende tunga transporter inom gruv/stålbranschen

   Luleå Tekniska Universitet
   Kontakt: Maria Öberg 

 • I. Förbättrad fyllnadsgrad för E-handel

  VTI
   Kontakt: Niklas Arvidsson

 • A. Effektiva fossilfria logistiksystem för återvinningstransporter i tätorter

  Syftet med studien är att kartlägga och analysera om och hur det är möjligt att meranvända befintliga fordon i distributionssystemen för styckegods och paket för att transportera återvinningsbart material från städers och större tätorters centrala delar till terminaler och uppsamlingsplatser utanför dessa orter. En målsättning är att utreda potentialen för att reducera antalet tunga fordon för återvinningstransporter och att i samband med detta även överflytta så stor del av returmaterialflödet som möjligt till fossilfria distributionsfordon. Detta för att minska energianvändningen och öka andelen fossilfria transporter.

  TFK
  Kontakt: Peter Bark 

 • B. Fossilfri bygglogistik

  Norrköpings kommun är mitt i en byggboom och med den planerade Ostlänken så kommer byggandet i staden att öka än mer i framtiden. Men det finns inget system som samordnar och konsoliderar byggleveranser i staden som stöd för att minska CO2-emissionerna från den tunga byggtrafiken och för en omställning till fossilfria godstransporter.

  Syftet med projektet är att med Norrköping som aktiv part och studieobjekt skapa förutsättningar för fossilfria byggtransporter genom att kartlägga vilket samlat transportbehov som planerade byggen kommer att leda till i olika faser av en byggprocess. Med det som grund kan olika metoder för omställning till fossilfrihet testas och modeller kan skapas som vägledning för omställningen till fossilfria byggtransporter. Det innebär att det finns stad/region att utgå från för modellbyggande som i en fortsättning kan testas praktiskt i form av pilotprojekt.

   

  Linköpings Universitet
  Kontakt: Maria Huge-Brodin
   

 • C. Biofuels for low-carbon shipping (BIOSHIP)

  Introduktionen av förnybara bränslen inom sjöfartsbranschen går mycket långsamt. Det är tekniskt möjligt att använda ett antal olika biobaserade bränslen i marina förbränningsmotorer men de fossila bränslena har en total dominans. Främst på grund av prisskillnaden. Sjöfarten börjar möta krav på en övergång till alternativ med lägre CO2-utsläpp och branschens möjligheter att introducera biobaserade bränslen behöver därför studeras och beskrivas för att påskynda användandet.

  Syftet med det här projektet är att bidra till införandet av energibärare med låga koldioxidutsläpp inom sjötransporter.

   

  IVL
  Kontakt: Hulda Winnes 

 • D. Hållbara biogasbaserade transportlösningar för export

  RISE
  Kontakt: Gustav Rogstrand 

 • F. HCT - en genomförbarhetsstudie

   Inom ramen för denna studie studeras förmågan för HCT att kunna assistera järnvägen som ett komplement mellan kombiterminal och godslagringsplats. Detta uppbyggs på uppfattningen att förbättra effektiviteten för intermodala transportkedjor genom att möjliggöra färd med dubbla semi-trailers till och från närmaste kombiterminal. Ökningen av godstransportarbetet inom godstransportsegmentet prognostiseras växa kraftigt även i fortsättningen. Det är därför viktigt att balansera direkta vägtransporter med effektiva intermodala lösningar, speciellt med lösningar via tågpendlar som kan bidra till att minska CO2-utsläppen per tonkm

  Göteborgs Universitet
   Kontakt: Rickard Bergkvist

 • G. Utvärdering av DME som drivmedel map partiklar och ljud

  DME-tekniken har utvecklats under lång tid och har nått en hög teknisk mognad. DME- användning i ett fordon ger stora vinster gällande CO2 avtryck, låga partikelutsläpp i kombination med förhållandevis enkel teknik.                

  De partikelmätningar som hitintills genomförts har utförts i motorlaboratorium och med detta projekt avser vi ni nu att ytterliga bygga ut kompetens och kunskap kring partikelutsläpp från ett DME-fordon. Vi avser styrka hypotesen att partikelutsläpp förblir små även under drift i lastbil. Vi avser utföra bestämningar av partikelstorlek och partikelantal samt kemisk sammansättning.                    

  Projektet avser skapa kompletterande underlag beträffande partiklar för DME-lastbil och därmed verifiera kommersiellt gångbar transportlösning som kan minska CO2-utsläppen med upp till 95 %.

   
  Volvo

  Kontakt: Henrik Salsing 

 • H. Effektiva cirkulära flöden (CIRF)

 • J. Goods distribution challenge 2019

 • K. Urbana distributionssystem: vägen mot transporteffektiva städer

  Lunds Universitet
  Kontakt: Henrik Pålsson 

 • L. Förlängda Sjöben

  Region Skåne
  Kontakt: Petra Stelling