Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Om TRIPLE F

Sverige har ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer med målet att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Transportsektorns omställning är en nyckel för att nå högt uppsatta klimatmål. Målet för år 2030, är 70% minskning av CO2 jämfört med 2010 för inrikes transporter.

För att åstadkomma en snabb omställning, som inte försämrar Sveriges konkurrenskraft, behövs en satsning som bygger på en trafikslagsövergripande systemsyn, med godstransportsystemets funktionalitet i fokus. Utmaningarna för godstransportsektorn ser dessutom olika ut i olika branscher och regioner. Det krävs således en gemensam målbild, ett starkt samarbete mellan samtliga relevanta aktörer, ett systematiskt arbete baserat på vetenskaplig grund och ett starkt ledarskap för att förverkliga planerna.

Visionen med Triple F är att vara en nationell kraftsamling där Sveriges mest framstående experter kan arbeta gemensamt mot målet. Forskningen utgår från ett tvärvetenskapligt angreppssätt och aktörsövergripande samarbeten och fokuserar på att utveckla kunskap som möjliggör omställningen. Detta program skapar en grund för en bred förankring hos våra politiker och för att utforma policys, styrmedel och lagar för att realisera målsättningen. Sverige har genom sitt unika samarbetsklimat goda förutsättningar att ta en ledande roll i den internationella utveckling som krävs för att möta klimatutmaningen. Sverige har potential att bli ett föregångsland där goda exempel kan få internationell spridning.

Programmet har två övergripande mål: Det första är att bidra med resultat i form av forskning och utveckling av innovativa lösningar som innebär tydliga steg mot en omställning till ett fossiloberoende godstransportsystem. Programmet skapar genom detta förutsättningar för bred implementering av nya och befintliga lösningar. Det andra är att skapa en plattform för att både utveckla och sprida kompetens mellan aktörer och branscher och regioner. I programmet utbildas framtidens experter i ett doktorandprogram. De utmaningsdrivna projekten bidrar till gränsöverskridande kompetensutveckling och personmobilitet.

Styrelseordförande

 • Elisabeth Nilsson

Styrelsemedlemmar

 • Karin Tormalm, Skogsindustrierna
 • Svante Svanberg, Telenor Connexion
 • Lisbet Karlsson, PostNord
 • Tord Hermansson, Lindholmen Science Park
 • Kajsa Hultén, Chalmers
 • Charlotta Johansson, Luleå Tekniska Universitet
 • Eilert Johansson, RISE
 • Mattias Viklund, VTI
 • Mattias Lundberg, Stockholms stad
 • Hans Fogelberg, Västra Götalandsregionen
 • Petra Stelling, Region Skåne
 • Jacob Gramenius, Transportstyrelsen